Zakładanie spółki krok po kroku

Zakładanie spółki krok po kroku

Spółki służą grupowemu realizowaniu działalności przedsiębiorczej lub innej. W polskim systemie prawnym istnieją spółki osobowe – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna oraz spółki kapitałowe – spółka z ograniczą odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna.

Spółki kapitałowe na wstępnym etapie funkcjonują w formie spółki w organizacji, która powstaje z chwilą zawarcia umowy – odpowiednio umowy spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej. Poza tym wszystkie spółki powstają z chwilą wpisu do rejestru. Zyskują wtedy osobowość prawną i od tego momentu mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Jak założyć spółkę krok po kroku?

Proces zakładania danej spółki będzie się nieco różnił zależnie od jej rodzaju – nie sposób wypisać zupełnie uniwersalnej, a jednocześnie funkcjonalnej instrukcji. Aby zapewnić sobie pełną formalną poprawność i sukces w postępowaniu przed sądem, warto zaangażować w ten proces biuro rachunkowezakładanie spółek w KRS może bowiem zaskoczyć swoją złożonością. Zasadniczo proces zakładania spółki obejmuje trzy podstawowe etapy:

  • zawarcie umowy spółki,
  • zgłoszenie spółki do odpowiedniego rejestru,
  • wpis spółki do rejestru.

Jednak każdy z nich oznacza także szereg czynności formalnych i praktycznych, których nie sposób przeprowadzić bez pomocy doradcy gospodarczego. Wybranie firmy spółki, stworzenie umowy, jej elementy, dokumenty dołączane do wniosku do KRS, wypełnianie samego wniosku, terminy – to wszystko kwestie, które regulują zasady wynikające wprost lub nie wprost z przepisów prawa, o których łatwo zapomnieć – a o których zapomnieć nie wolno.