Rożnice między księgowością pełną a uproszczoną

Rożnice między księgowością pełną a uproszczoną

Podstawowe różnice pomiędzy księgowością pełną a uproszczoną powinien znać każdy przedsiębiorca – chociaż w każdym przypadku warto jej prowadzenie zlecić biurze rachunkowemu. Jakie są ich najważniejsze cechy?

Czym jest pełna księgowość?

Jest to prowadzenie księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Zgodnie z art. 11, domyślnie księgi rachunkowe są prowadzone przez dany podmiot, ale może i powinien on powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie – jest to biuro rachunkowe. Pełna księgowość uregulowana została w rozdziale jej poświęconym we wspomnianej ustawie.

Czym jest księgowość uproszczona?

Wyjątkiem od domyślnej formy, jaką jest księgowość pełna, jest księgowość uproszczona. Różnią się poziomem skomplikowania i ilością wymogów formalnych. Księgowość uproszona może przybrać formę:

  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

PKPiR, jej zawartość i sposób prowadzenia uregulowane są w Rozporządzenia ministra finansów w spawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W jego załączniku znajduje się także wzór księgi, który trzeba stoswać.

Podmioty płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych prowadzą odrębną dla każdego roku ewidencję przychodów, przechowują dowody zakupu towarów oraz prowadzą wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To najprostsza forma prowadzenia księgowości.

Karta podatkowa zwalnia od obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych czy PKPiR. Przedsiębiorcy rozliczający się ten sposób muszą jedynie wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów lub wykonanie usług oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur przez 5 lat podatkowych.